MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA
Modeli i prakse na međunarodnom i nacionalnom
nivou

13. i 14. oktobar 2022. godine, Beograd, Republika Srbija

13. oktobar 2022.

09:00 AM – 10:00 AM

UVODNO OBRAĆANJE

10:00 AM – 10:30 AM

UNAPREĐENJE NACIONALNOG SISTEMA ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

10:30 AM – 11:15 AM

PREZENTACIJA NACIONALNOG REGISTRA RIZIKA OD KATASTROFA

11:30 AM – 13:15 PM

OSNOVNI TEORIJSKI POJMOVI I OKVIR DELOVANJA

14:15 PM – 16:30 PM

DRUŠTVENA DIMENZIJA – KAKO DA LOKALNE
ZAJEDNICE UČINIMO OTPORNIM NA KATASTROFE?

16:30 PM – 17:00 PM

DISKUSIJA I SUMIRANJE ZAKLJUČAKA

14. oktobar 2022.

09:00 AM – 10:15 AM

EKONOMSKA DIMENZIJA – KAKO DA PRIVREDU
UČINIMO OTPORNOM NA KATASTROFE?

10:15 PM – 12:30 PM

ZDRAVSTVENA DIMENZIJA – KAKO DA ZDRAVSTVENI
SISTEM UČINIMO OTPORNIM NA KATASTROFE?

12:30 PM – 15:45 PM

ŽIVOTNA SREDINA – KAKO OTPORNOST NA KLIMATSKE
PROMENE SMANJUJE RIZIK OD KATASTROFA?

15:45 PM – 17:45 PM

LOKALNA OTPORNOST – KAKO DA LOKALNE ZAJEDNICE UČINIMO OTPORNIM NA KATASTROFE?

17:45 PM – 18:15 PM

DISKUSIJA I SUMIRANJE ZAKLJUČAKA

prof. dr Aleksandar Ivanov

vanredni profesor, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski“, Bitola, Fakultet za bezbednost, Skoplje, Severna Makedonija

dr Andreja Mihailović

saradnik u nastavi, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora: Sajber bezbednost tokom katastrofa i izazovi za kritičnu infrastrukturu

prof. dr Boris Kordić

predavač iz oblasti psihologije, Fakultet bezbednosti, predstavnik Srpskog psihološkog društva u Stalnom komitetu za psihologiju katastrofa, kriza i trauma Evropske federacije udruženja psihologa, Srbija

dr Cane Cekerevac

Gruner Stucky Ltd, načelnik poslovne jedinice Energetika Balkan, Švajcarska

g. Dušan Todorović

načelnik odeljenja za odbranu i vanredne situacije, gradska uprava, Grad Kruševac, Srbija

prof. dr Edisa Nukić

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

dr Elona Pojani

vanredni profesor, viši predavač, Univerzitet u Tirani, Albanija

dr Enriko Ronhi

vanredni profesor, Univerzitet u Lundu, Švedska

g. Aleksandar Glišić

sekretar međuopštinske saradnje u slivu reke Drine i savetnik za poslove planiranja odbrane i vanredne situacija, gradska uprava, Grad Loznica, Srbija

dr Gavril Ksanthopulos

direktor istraživanja, Institut za mediteranske šumske ekosisteme Helenske poljoprivredne organizacija „DIMITRA“, Atina, Grčka

prof. dr Ivica Đorđević

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija

g. Jan Langr

načelnik Odeljenja za upravljanje civilnom bezbednošću, Opština Olomouc, Češka Republika

dr Katarzina Melgieš

docent, Pravno-administrativni fakultet, Univerzitet tehnologije i humanističkih nauka Kazimierz Pulaski u Radomu, Poljska

dr Katarzina Miaskovska-Daszikievičš

docent, Fakultet za pravo, kanonsko pravo i admnistraciju, Katolički univerzitet Jovan Pavle II u Lublinu, Poljska

dr Linda Nilsen

postdoktorski istraživač, Univerzitet u Alburgu, Danska

dr Ljiljana Popović

vanredni profesor, Katedra za industrijsko inženjerstvo i upravljanje, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

mr Ljuban Tmušić

načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa, Direktorat za zaštitu i spasavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

dr Marija Mićović

naučni saradnik, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija

prof. dr Marija Jevtić

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Zavod za javno zdravlje Vojvodine u Srbiji i istraživački saradnik, Slobodni univerzitet u Briselu, Škola za javno zdravlje, Brisel, Belgija

dr Marta Sjeničić

viši naučni saradnik, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

prof. dr Mihael Faber

Grupa za upravljanje sistemima zasnovano na proceni rizika, otpornosti i održivosti, Katedra za urbanizovano okruženje, Univerzitet u Alburgu, Danska

mr Miljan Rančić

dipl. inž. zaštite životne sredine, Nacionalni koordinator za vanredne situacije i implementaciju Međunarodnog zdravstvenog pravilnika, Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji

g. Miloš Alavanja

savetnik u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, Stalna konferencija gradova i opština, Srbija

prof. dr Mirjana Laban

vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: Otpornost u urbanim sredinama

g. Miroslav Sladojević

dipl. ek., šef Odseka za odbranu i vanredne situacije, gradska uprava, Grad Zrenjanin, Srbija

g. Miroslav Tadić

programski analitičar za klimatske promene i zaštitu životne sredine, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Kancelarija u Srbiji

prof. dr Jasmina Gačić

redovni profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija

mr Saša Spasić

master upravljanja u oblasti bezbednosti, član opštinskog veća Uba za upravljanje vanrednim situacijama, opština Ub, Srbija

Prof. dr Slađana Jović

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija

prof. dr Slavoljub Dragićević

Geografski fakultet, Srbija

dr Sofija Nikolić Popadić

Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

gđa. Zuzana Stanton-Gedeš

viši specijalista za upravljanjem rizikom od katastrofa, Svetska banka (istraživanje finansirano od strane EU)

prof. dr Zvjezdan Karadžin

profesor i šef Katedre za opštu bezbednost, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Nataša Todorović

Stručni saradnik za zdravstvenu delatnost, Crveni krst Srbije

Sandra Nedeljković

v.d. zamenika direktora, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Vlada Republike Srbije

Aleksandar Mentov

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) u Srbiji

dr Stefan Mandić Rajčević

Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom, Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Živko Babović

načelnik Uprave za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Prof. dr Dragan Mlađan

šef Katedre za studije bezbednosti Beograd (Zemun), Kriminalističko-policijski univerzitet, Srbija

This site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the implementing party , and do not necessarily reflect the views of the European Union.© Copyright 2019

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI